Tagged: Ketua Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Jawa Timur.